VEDTÆGTER pr. 15-02-2016

FOR

FIFTY – KLUBBEN CGC

§ 1

MEDLEMMER:

Fifty – klubben CGC optager aktive medlemmer af CGCGC (Copenhagen Golf Center Golf Club) som er fyldt 50 år eller ægtepar/samlevende, hvor den ene part er fyldt 50 år.
Deltagelse i klubmesterskabet kræver dog, at man er fyldt 50 år.

§ 2

FORMÅL:

Klubbens formål er at arrangere aktiviteter med hovedvægten lagt på golfspillet, som f.eks. under hyggelige og gerne festlige former at arrangere matcher på såvel hjemme- som udebane

§ 3

BESTYRELSEN:

Til at forestå dette arbejde vælges en bestyrelse, der konstituerer sig selv med:

  • Formand

  • Næstformand

  • Kasserer

  • Sekretær

  • 1 bestyrelsesmedlem

  • 2 suppleanter som deltager i samtlige møder.

2 medlemmer (herunder formanden) af bestyrelsen er på valg i lige år.

3 medlemmer (herunder næstformand og kasserer) af bestyrelsen er på valg i ulige år.

Suppleanter til bestyrelsen er på valg hvert år.

1 revisor, som er på valg hvert år.

1 revisor-suppleant, som er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.

§ 4

KONTINGENT OG REGNSKABSÅR:

Medlemskab af Fifty – klubben CGC tegnes for 1 år ved betaling af kontingent, som fastsættes af bestyrelsen.

Klubbens regnskab følger kalenderåret.

§ 5

GENERALFORSAMLING:

Fifty – klubben CGC afholder generalforsamling hvert år i februar.
Der indkaldes til generalforsamlingen ved opslag på opslagstavlen i klubben, på Fiftyklubbens hjemmeside samt ved udsendelse af email senest 3 uger før generalforsamlingen. Dagsorden samt revideret regnskab sendes sammen med indkaldelsen på email.

Medlemmer som ikke kan modtage email kan få regnskabet tilsendt.

Betaling af kontingent skal være foretaget inden generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen,

Gerne i Fifty – klubben CGC´s postkasse i mellemgangen.

Ved generalforsamlingen skal alle afgørelser træffes ved simpelt stemmetal.

§ 6

OPHÆVELSE:

Eventuel ophævelse af Fifty – klubben CGC kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel og med dette ene punkt på dagsordenen.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Af de afgivne stemmer skal mindst 2/3 være for ophævelse.

Ophæves Fifty – klubben CGC, skal klubbens midler fordeles til medlemmerne eller anvendes til fælles arrangement efter bestyrelsens skøn.

Senest ændret 16/2 2009 + 16/2 2015 + 15/2 2016