Vedtægter for Girls Club

(Tryk her for version til udskrift)

§ 1

Girls Club `s formål er i golfregi at skabe grobund for et godt socialt fællesskab.

Girls Club er hjemmehørende i CGC GolfClub.

§ 2

I Girls Club kan alle kvindelige seniorer optages, for så vidt de er medlemmer af CGC GolfClub. Medlemskab er for et år af gangen fra 1. maj til 30. april.

§ 3

Kontingentet fastsættes af og godkendes af generalforsamlingen.

Kontingentet skal være indbetalt til Girls Club senest d. 1. maj.

Medlemmer, der optages efter 1. august, betaler halvt årskontingent ved indmeldelse.

Matchfee til månedsmatch fastlægges af bestyrelsen.

§ 4

Girls Club ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. To medlemmer vælges på lige år og tre medlemmer på ulige år.

Der vælges to suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved formand, næstformand, kasserer, sekretær og matchleder.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde på formandens foranledning eller når mindst to af bestyrelsesmedlemmerne finder anledning dertil.

Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst tre medlemmers tilstedeværelse. Forslag vedtages ved stemmemajoritet.

Bestyrelsen er ansvarlig efter dansk erstatningsrets almindelige bestemmelser i udøvelse af sit arbejde.

§ 5

Girls Club `s regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Regnskab revideres af 2 revisorer valgt på foregående generalforsamling uden for bestyrelsen. Desuden vælges en revisorsuppleant. Girls Club `s midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

§ 6

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i oktober – november. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af Girls Club `s medlemmer, medangivelse af dagsorden, skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde, senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse, udsendes skriftlig indkaldelse.

Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres på bestyrelsens foranledning ved opslag på Girls Club `s opslagstavle og på Girls Club `s hjemmeside på Internettet senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen er Girls Club `s højeste myndighed i forhold til vedtægter og gældende love.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke har sæde i bestyrelsen.

Følgende faste punkter skal være anført på dagsordenen:

Formandens årsberetning.

Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

Fastlæggelse af kontingent.

Forslag fra bestyrelsen, som skal videreformidles til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen via mail til Girls Clubs medlemmer.

Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, og som bestyrelsen skal videreformidle til Girls Clubs medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen via mail.

Valg af medlemmer til bestyrelsen jvf. § 4 pkt. 1.

Valg af to revisorer.

Debat om matchform for den kommende sæson som inspiration til bestyrelsen.

Eventuelt.

Afstemning: Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men der kan stemmes via mail senest to døgn før generalforsamlingen. Ved afstemning gælder almindelig stemmeflerhed.

Skriftlig afstemning skal gennemføres, hvis blot et medlem forlanger det.

Generalforsamlingen kan beslutte, om enkelte af bestyrelsen foreslåede medlemmer af CGC Golf Club i den kommende sæson skal være kontingentfrie.

§ 7

Girls Club `s aktiviteter, herunder DAMEDAG afvikles på onsdage.

Der kan spilles hele dagen på onsdage, dog fortrinsvis med et medlem af Girls Club som markør. Vedspil efter kl. 17.00 kan et andet medlem af CGC Golf Club end et Girls Club-medlem tælle som markør.

Girls Club `s mesterskab afvikles, som en løbende turnering af en varighed svarende til sæsonen, hvilket vil sige fra maj til september.

På baggrund af generalforsamlingens beslutninger, jvf. § 6 stk. 5, pkt. 8 udsender bestyrelsen, mindst en måned forud for overgang til sommeraktiviteter, et program for sommeraktiviteternes afvikling, propotioner for matcher og regler for afvikling af Girls Club's mesterskab.

Girls Club-mesteren i hhv. A- og B-rækken modtager, som bevis for mesterskabet, en pokal til ejendom.

Herudover modtager Girls Club-mesteren i A-rækken en vandrepokal.

§ 8

Vedtægtsændringer skal ske på en generalforsamling og kan kun gennemføres ved et flertal bestående af mindst 2/3 af Girls Clubs medlemmer. Såfremt 2/3 af Girls Clubs medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, jf. §6, stk. 1.

Samme fremgangsmåde er gældende ved opløsning af Girls Club.

Ved Girls Club `s ophør tilfalder eventuel formue CGC Golf Clubs juniorafdeling.

- 0 -

Således besluttet på generalforsamlingen den 10. marts 2004.

Ændring vedtaget den 7.november 2007.

Ændringer vedtaget den 7. november 2012. 

Ændringer vedtaget den. 6. november 2013